Informasjon til jegere om CWD (skrantesjuke)

Denne informasjonen MÅ bekjentgjøres til alle vald/ jaktfelt/ jaktlag/ jegere

Det skal ikke testes for skrantesjuke (CWD) fra dyr felt under jakt i Sømna i 2020.

I 2018 skal et utvalg elg, hjort, rådyr og villrein testes for skrantesjuke (CWD) som et ledd i en nasjonal kartlegging av sykdomsforekomst. I alle kommuner i Norge skal fallvilt av hjortevilt testes. I tillegg skal hjortevilt felt under jakt testes i over 100 kommuner og villreinområder. Dette brevet gir ytterligere informasjon om kartleggingen.

Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke

Mattilsynet og Miljødirektoratet har et felles kartleggingsprogram for skrantesjuke. Programmet gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet. Til sammen skal ca. 30 000 hjortedyr testes i Norge i 2018. Innsamlingen skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke i Norge.

Det er påvist to typer skrantesjuke i Norge. Hos rein i Nordfjella sone 1 er det påvist en type skrantesjuke som ikke kan skilles fra den smittsomme typen som har spredd seg i Nord-Amerika. For å øke kunnskapen om utbredelsen av denne typen skrantesjuke er det viktig å teste alt fallvilt og alle villrein felt under jakt, samt ta prøver fra jakt på elg og hjort i områder nær Nordfjella villreinområde. En ny type skrantesjuke, ofte kalt atypisk skrantesjuke, er funnet hos tre elg i Trøndelag og én hjort i Møre og Romsdal. Det er uavklart om atypisk skrantesjuke er smittsom eller om den kan opptre spontant uten å smitte videre. For å øke kunnskapen om atypisk skrantesyke spesielt, skal det gjennomføres målrettet kartlegging i de områdene der sykdomstypen er funnet, og i tillegg skal eldre elg og hjort i tilfeldig utvalgte kommuner testes.

 

Les mer informasjon hos Mattilsynet: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/

På hjorteviltregisteret kan du søke på innsendte prøver og se statistikk på CWD-prøver: http://www.hjorteviltregisteret.no/Helse